Jdi na obsah Jdi na menu

GDPR

28. 5. 2018

 

zásady zpracování osobních údajů


Společnost Markéta Korcová, IČO: 72093731, se sídlem nám. Míru 62, 37825 Deštná, zapsaná Městský úřad Jindřichův Hradec 330303/U2014/3084/PP (dále jen „Markéta Korcová“), provozovatel webových stránek www.spiralka.cz (dále jen „Internetové stránky“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností Firma považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost Firmu prioritou.
Společnost Markéta Korcová je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Markéta Korcová na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Markéta Korcová.

 1. Zpracovávané osobní údaje

Společnost je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Kde například zpracováváme:

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


 

Adresa

Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


 

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely


 

Čas a datum

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností


 

IČ, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


 

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Markéta Korcová, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností


 

Telefon

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Markéta Korcová, Plnění ostatních zákonných povinností


 


 


 

Osobní údaje jsou Markéta Korcová zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost Markéta Korcová je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 1. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Markéta Korcová zpracovávány pro tyto účely:
 • Plnění smluvního vztahu

 • Správa uživatelských účtů ke službám

 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb ( Markéta Korcová zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)

 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových Markéta Korcová zlepšuje kvalitu svých služeb (webové stránky, soutěže, apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

 • Provádění analýz a měření ( Markéta Korcová zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas stávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní služby, které jsou pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)

 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Markéta Korcová ( Markéta Korcová zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu)

 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Markéta Korcová plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci) 

3. seznam zpracovatelů

V rámci Markéta Korcová jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Markéta Korcová, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
Společnost Markéta Korcová je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:
 • Společnosti poskytující systém pro správu eshopového řešení a účetních operací;

 • Poskytovatelé platebních brán;

 • Poskytovatelé analytických nástrojů;

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. Doba uchování
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Markéta Korcová povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
 • Plnění smluvního vztahu do odvolání
 • Správa uživatelských účtů ke službám do doby zrušení účtu
 • Provádění analýz a měření max. 6 měsíců
 • Zasílání obchodních sdělení společnosti Markéta Korcová do odvolání
 • nabídka produktů a služeb z portfolia společnosti Markéta Korcová do odvolání
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností max. 5 let

 1. Práva subjektů údajů


   

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (1) na přístup k osobním údajům, (2) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (3) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (4) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (5) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (6) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (7) právo na přenositelnost údajů a (8) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 1. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás společnost Markéta Korcová zpracovává osobní údaje, máte právo získat od společnosti Markéta Korcová informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude společnost Markéta Korcová oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 2. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Markéta Korcová zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Markéta Korcová opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 3. Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že Markéta Korcová zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Markéta Korcová požadovat vysvětlení.

 4. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 5. Právo na výmaz: v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

 6. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Markéta Korcová požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 7. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Markéta Korcová Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Markéta Korcová Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

 8. Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Markéta Korcová. případě, že Markéta Korcová neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,Markéta Korcová zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Markéta Korcová . Společnost Markéta Korcová si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.
Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.